Windykacja Terenowa, co to jest i jak działa? Creditnow.pl

Windykacja Terenowa, co to jest i jak działa?

Windykacja Terenowa, co to jest i jak działa?

Na czym polega windykacja terenowa?

Życie bywa przewrotne i nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Poprzez splot nieszczęśliwych wydarzeń możemy znaleźć się w sytuacji, w której nie będziemy w stanie spłacić wcześniej zaciągniętego zobowiązania. W takich przypadkach większość firm pożyczkowych korzysta z usług windykatorów. Zjawisko windykacji terenowej jest powszechne i występuje zarówno w systemie polubownym, często określanym, jako przykład windykacji miękkiej, jak i w systemie windykacji twardej, opartej na znacznie poważniejszych sankcjach, takich jak np. postępowanie egzekucyjne czy karne. Windykację terenową można zdefiniować, jako zbiór czynności mających na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela, które są prowadzone w miejscach zamieszkania, posiadania majątku lub wykonywania działalności gospodarczej przez dłużnika. Innymi słowy, jest to interwencja przedstawiciela firmy windykacyjnej, której skutkiem jest bezpośrednie spotkanie z dłużnikiem. W tym miejscu należy rozwiać wątpliwości natury prawnej dotyczące tego typu działań podejmowanych przez windykatorów. Osoba wykonująca czynności windykacyjne, posiadająca do tego odpowiednie uprawnienia, ma prawo do podjęcia interwencji terenowej. Oczywiście, dłużnik może skutecznie uniemożliwić przeprowadzenia takiej interwencji, co więcej, windykator nie posiada narzędzi i możliwości prawnej do tego, aby nakazać dłużnikowi spłaty zobowiązań. Może natomiast skierować sprawę na drogę sądową, a co za tym idzie, włączyć do sprawy komornika, który jest wyposażony w odpowiednie środki i umocowania prawne, niezbędne do zajęcia majątku dłużnika bez jego zgody. Pamiętaj, że nadmierne pożyczanie pieniędzy, nieadekwatne do możliwości ich spłaty, często prowadzi do tak zwanej spirali zadłużenia. Konsumenci, którzy w nią wpadają, mają ogromne problemy ze spłatą rosnących długów i niejednokrotnie pożyczają kolejne środki na uregulowanie poprzednich zobowiązań. Aby uniknąć takich sytuacji, skorzystaj z naszych rankomatów i kalkulatorów pożyczkowych, które znajdziesz na stronie CreditNow.pl. Nasze narzędzia i zestawienia pozwolą ci odnaleźć się w zagmatwanym świecie finansów.

Załatw sprawę polubownie, czyli „windykacja miękka”.

Nawet, jeśli sytuacja, w której się znaleźliśmy, wydaje się być bez wyjścia, warto podjąć działania, aby rozwiązać problemy w sposób polubowny. Według informacji podanych przez wrocławską firmę windykacyjną E-progress, około 70% bezpośrednich spotkań z dłużnikiem kończy się zawarciem ugody. Oczywiście, samo zawarcie ugody to jedynie początek, co nie zmienia faktu, że jest to najwłaściwsza droga do wychodzenia z długów. Interwencja terenowa w „miękkim wydaniu” ma być korzystna zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika, co oznacza, że jej założenia odnoszą się do kilku ważnych czynników. Kluczowym elementem jest rozmowa pomiędzy przedstawicielem firmy windykacyjnej, a dłużnikiem, mająca na celu ustalenie stanu faktycznego, powodu zadłużenia i propozycji jego spłaty. To właśnie podczas takiej interwencji można wypracować kompromis, oparty np. na rozłożeniu spłaty zobowiązania na raty w zamian za pisemną deklarację dłużnika dotyczącą terminu uregulowania płatności. Kolejną kwestią, która ma duże znaczenie przy interwencji terenowej, jest ustalenie faktycznej sytuacji materialnej dłużnika. Opieranie się na deklaracjach i zapewnieniach osoby zadłużonej może okazać się niewystarczające. W takiej sytuacji windykator podczas spotkania może naocznie ocenić, jakie dobra materialne posiada dłużnik. O ile cenne dzieła sztuki, czy kolekcję monet można bez problemu ukryć, tak nieruchomości czy maszyny rolnicze o dużej wartości z pewnością zwrócą uwagę i pozwolą windykatorowi na przybliżone określenie majętności dłużnika. W tym przypadku ważny jest również aspekt psychologiczny. Większość osób przy bezpośrednim spotkaniu będzie mniej skłonna do kłamstwa na temat swojej aktualnej sytuacji, niż w przypadku kontaktu telefonicznego czy mailowego. Co więcej, spory odsetek osób po otrzymaniu powiadomienia o planowanej interwencji terenowej, w obawie przed utratą reputacji w oczach sąsiadów czy współpracowników spłaci swoje zobowiązania przed podjęciem interwencji. Niezwykle ważnym aspektem jest również uświadomienie dłużnika o jego sytuacji, podzielenie się z nim wiedzą prawniczą i nakierowanie go na odpowiednie działania mające na celu zaspokojenie roszczeń. Bardzo duża część społeczeństwa nie potrafi poprawnie odczytywać pism, które tworzone są w oparciu o nomenklaturę prawną. Czasami brak podjętych działań w kierunku spłaty zobowiązania wynika z niewiedzy, a nie z braku dobrej woli. Spotkanie z przedstawicielem firmy windykacyjnej w celu polubownego załatwienia sprawy jest rozwiązaniem, które na pewno nie zadziała na szkodę dłużnika, może za to przynieść sporo korzyści dla obu stron.

Unikaj jak ognia, czyli „windykacja twarda”.

Windykacja twarda to nic innego jak dochodzenie roszczeń przy użyciu środków przymusu, oczywiście zgodnych z obowiązującym prawem. W tym przypadku celem nie jest zawarcie kompromisu między obiema stronami, a jak najszybsze wyegzekwowanie zapłaty od dłużnika. W przypadku interwencji terenowej wykonywanej w trybie twardej windykacji możemy spodziewać się wizyty nie tylko windykatora, ale przede wszystkim komornika, co z kolei wiąże się z wszczęciem postępowania sądowego, a jeśli i to nie przyniesie efektów, egzekucyjnego. Ponadto, istnieje prawna możliwość obciążenia dłużnika wszelkimi kosztami związanymi z czynnościami wykonywanymi w ramach twardej windykacji, szczególnie w przypadku, gdy sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Dodatkowo jedną z powszechnie stosowanych czynności w ramach windykacji twardej jest wpisanie dłużnika do rejestrów takich jak np. KRD (Krajowy Rejestr Dłużników), czy BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) InfoMonitor. Jak powszechnie wiadomo, figurowanie w bazach tego typu ma ogromny wpływ na naszą zdolność kredytową, a także, w przypadku prowadzenia własnej działalności na pozycję rynkową w oczach kontrahentów. Co więcej, pracownik firmy windykacyjnej może czynnie współpracować z komornikiem, np. wyznaczając mienie dłużnika, które ma zostać zajęte w ramach spłaty zobowiązania. Niejednokrotnie windykator pełni również rolę nadzorującą, poprzez dokumentowanie egzekucji komorniczej, czy przekazywanie informacji komornikowi na temat czynności, które dłużnik podejmuje w celu spłacenia zobowiązania. Należy pamiętać, że kiedy sprawa trafi na ścieżkę sądową, nie ma z niej odwrotu, co oznacza, że możliwość załatwienia sprawy polubownie bezpowrotnie przepadła. Podsumowując, niezależnie od okoliczności i sytuacji finansowej, w jakiej się aktualnie znajdujemy, podjęcie próby polubownego załatwienia sprawy jest zawsze najlepszym wyjściem. Warto mieć na uwadze, że wiele firm pożyczkowych woli pójść na ugodę z klientem i odzyskać środki bez angażowania w sprawę organów państwowych. Ponieważ sytuacja, w której dłużnik zostanie surowo ukarany, ale nie spłaci zobowiązania, nie przynosi żadnych realnych korzyści dla wierzyciela.

Dodaj komentarz