Ranking Faktoringu

Sprawdź już teraz które firmy udzielą finansowania pod faktury dla firm.

Większość firm w naszym rankingu działa całkowicie online, należy pamiętać iż oferta jest kierowana do firm o określonej działalności na rynku.

Smeo
Smeo
do 500 tys PLN
Kwota Faktury
Tajny
Rodzaj Faktoringu
od 6,78%
Koszt Finansowania
Brutto
Brutto
70 000zł
Kwota Faktury
Jawny
Rodzaj Faktoringu
x% / mies
Koszt Finansowania
nfg
NFG
250 000 PLN
Kwota Pożyczki
30 dni
Okres Spłaty
x %
RRSO
Monevia
Monevia
do 250 tys PLN
Kwota Faktury
Jawny
Rodzaj Faktoringu
2,4% / mies
Koszt Finansowania
Aforti Factor
Aforti Factor
do 150 tys PLN
Kwota Faktury
Dłużny
Rodzaj Faktoringu
1767,28%
Koszt Finansowania
Wandoo Pożyczka
IdeaMoney
do 350 tys PLN
Kwota Faktury
Jawny
Rodzaj Faktoringu
od 6.08%
Koszt Finansowania
Szybka Gotówka
Fandla
do 30 tys PLN
Kwota Faktury
Jawny
Rodzaj Faktoringu
2,5%
Koszt Finansowania
Tani Kredyt
Pragma
do 1 miliona PLN
Kwota Faktury
Jawny
Rodzaj Faktoringu
od 1,6%
Koszt Finansowania

Poradnik Pożyczkowy

Usługa wykonana, projekt zrealizowany a towar sprzedany. Jednak ciężko zarobionych pieniędzy jak nie było tak nie ma. A to dlatego, że często wystawiasz faktury z bardzo długimi terminami płatności. Pamiętaj, że nie musisz w ten sposób zamrażać zarobionego majątku i później martwić się brakiem środków na bieżące zadania swojej firmy.

Czy obił Ci się o uszy taki termin jak faktoring? Jeśli gdzieś coś słyszałeś ale nie wiesz gdzie i chcesz się dowiedzieć więcej zapraszam Cię do przeczytania odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, które chodzą Ci po głowie.

„Największe ryzyko to niepodejmowanie żadnego ryzyka.” Mark Zuckerberg

Faktoring jest stosunkowo nową usługą, która wciąż znajduje się na etapie rozwoju i z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Z definicji faktoring to usługa finansowa, która polega na wykupieniu przez firmę faktoringową (zwaną faktorem) od danego przedsiębiorstwa (zwanego faktorantem) należności z tytułu sprzedaży usług lub konkretnych towarów, które nie są przeterminowane.

Faktoring to nic innego jak forma krótkoterminowego finansowania skierowanego do przedsiębiorców, które udzielane jest w formie tzw. kredytów kupieckich. Oznacza to zastosowanie odroczonych terminów płatności w stosunku do swoich kontrahentów.

Kompleksowość usługi faktoringu poza ogólnym celem, jakim jest szybki dostęp do pieniędzy, daje dostęp do wielu innych pakietów dodatkowych usług, które mogą obejmować:

- prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców,

- stały monitoring oraz konsekwentne egzekwowanie płatności,

- możliwe przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

W praktyce oznacza to, że wyspecjalizowana instytucja finansowa, czyli np. bank lub też firma faktoringowa, dokonuje wykupu odroczonej faktury od przedsiębiorcy, który staje się jej klientem, a następnie przekazuje na jego konto pieniądze, które stanowią część odkupionych należności. Za świadczone usługi (również te dodatkowe) pobierane jest odpowiednie wynagrodzenie, które najczęściej jest w formie ustalonej prowizji.

Usługa finansowa jaką jest faktoring jest usługą w pełni kompleksową usługą, z której może skorzystać praktycznie każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą. Faktoring jest doskonałym rozwiązaniem, które ma za zadanie udzielenia niezbędnej pomocy w uzyskaniu płynności finansowej danej firmy, która znajduje się w sytuacji, gdzie nie może lub też po prostu nie chce zaciągać innych zobowiązań finansowych w postaci kredytu lub pożyczki dla firm.

Faktoring czyli tzw. pożyczka na fakturę jest usługą finansową rekomendowaną głównie dla:

- firm, które stosują odroczone terminy płatności (tzw. kredyt kupiecki),

- firm, które poszukują różnych źródeł finansowania swojej działalności,

- przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć się przed niewypłacalnymi klientami lub kontrahentami,

- wszystkich pozostałych podmiotów, którzy chcą znaleźć kompleksowe usługi finansowe

Faktoring można (a nawet powinno się) rozpatrywać z dwóch różnych punktów widzenia: przedsiębiorstwa (zwanego poprawnie faktorantem) oraz jakieś instytucji finansowej (zwanej poprawnie faktorem).

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa usługa faktoringu oznacza przede wszystkim usprawnienie płynności finansowej marki, poprzez znaczne przyspieszenie egzekwowania należności od klientów, które zostały uzyskane poprzez sprzedaż produktów lub usług z odroczonym terminem płatności. Natomiast z punktu widzenia instytucji finansowej, usługa faktoringu to nabycie wierzytelności kapitału, która charakteryzuje się krótkoterminowością oraz nieprzeterminowaniem.

Podmioty biorące udział w usłudze faktoringu:

- faktorant (przedsiębiorca) jest tzw. zbywcą wierzytelności,

- faktor (instytucja finansowa: bank lub specjalistyczna firma faktoringowa) jest nabywcą wierzytelności,

- dłużnik faktoringowy to kontrahent przedsiębiorcy, który zobowiązany jest do uregulowania zapłaty na rzecz określonego świadczenia.

Umowa, którą zawiera się chcąc skorzystać z usługi faktoringu określona jest w Polsce mianem umowy nienazwanej. Oznacza to, że nie ma w naszym kraju jednolitych przepisów, które by jej bezpośrednio dotyczyły. Umowa zazwyczaj zawierana jest na czas nieokreślony, co powoduje, że nie ma potrzeby jej odnawiania co jakiś czas.

Dlatego też, podczas spisywania umowy mają zastosowanie przepisy artykułu 509 kodeksu cywilnego, które stanowią o swobodzie przepływu wierzytelności:

- § 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

- § 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Jeżeli zaś mamy do czynienia z usługą faktoringu międzynarodowego, prawo określane jest przez konwencję UNIDROIT (znaną pod inną nazwą konwencja ottawska z dnia 28 maja 1988 roku). Owa konwencja określa umowę faktoringu jako umowę zawartą pomiędzy dwiema zainteresowanymi stronami (czyli faktorem oraz faktorantem), gdzie zgodnie z warunkami umowy faktorant przenosi na faktora wszelkie wierzytelności, które wynikają z zawarcia umowy sprzedaży towarów lub usług, która została dopełniona pomiędzy nim a jego dłużnikami, którymi są de facto klienci.

Faktor, podpisując umowę z faktorantem zobowiązuje się do wykonania co najmniej dwóch z niżej wymienionych usług, jakimi są:

- finansowanie faktoranta,

- prowadzenie rozliczeń związanych z powierzonymi wierzytelnościami,

- inksaso powierzonych wierzytelności,

- przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika.
Głównym kryterium, które ma zastosowanie przy wyróżnianiu podstawowych typów faktoringu, to kryterium konsekwencji, które powstają z tytułu braku płatności ze strony nabywcy.

Faktoring jawny - otwarty, notyfikowany - jest najbardziej popularnym rodzajem faktoringu występujących na polskim rynku. Jest to sytuacja, w której dłużnik zostaje powiadomiony o zawarciu umowy faktoringowej w niezwłocznym czasie po jej podpisaniu. Instytucja finansowa informuje dłużników, czyli kontrahentów swojego klienta, ujętych w umowie faktoringowej o przelewie obecnych i przyszłych wierzytelności finansowych na faktora oraz podanie numeru konta faktora, na który dłużnik ma dokonać wpłaty. W następnej kolejności dłużnik musi wyrazić zgodę na cesję praw do wierzytelności.

Faktoring tajny - nienotyfikowany - w tym przypadku kontrahent nie zostaje powiadomiony o zawarciu umowy faktoringowej i dokonuje spłaty zobowiązania na rachunek bankowy faktoranta. Po uregulowaniu należności finansowej faktorant jest zobowiązany do przekazania wierzytelności nowemu właścicielowi, czyli faktorowi. Jest to forma faktoringu, która ma zastosowanie wyłącznie w przypadku faktoringu niepełnego z regresem (o którym mowa nieco niżej), gdzie instytucja finansowa nie przejmuje ryzyka wypłacalności kontrahenta. Brak zawiadomienia o uregulowaniu wierzytelności skutkuje bowiem, że faktor pozbawiony jest prawa dochodzenia zapłaty u dłużnika. Dlatego też faktoring tajny zazwyczaj bywa stosowany w stosunku do dłużników o ustabilizowanej sytuacji finansowej oraz charakteryzujących się wysokim morale płatniczym. Głównym powodem stosowania faktoringu tajnego zazwyczaj jest brak zgody kontrahenta na cesję praw do wierzytelności.

Faktoring pełny (bez regresu) od faktoringu niepełnego (z regresem) różni się przede wszystkim przejęciem ryzyka niewypłacalności dłużnika a także faktem windykacji przez faktora.

Faktoring pełny - faktoring bez regresu - ta forma faktoringu charakteryzuje się wsparciem ubezpieczyciela (jest to faktoring z polisą), z którym to faktor podpisuje umowę ubezpieczenia wierzytelności. Faktorant zostaje zwolniony z konieczności uregulowania zadłużenia wobec faktora, w sytuacji gdy jego dłużnik nie ureguluje wierzytelności w należnym terminie. W praktyce jeśli Twój dłużnik nie zapłacić faktury w wyznaczonym terminie płatności, faktor nie zażąda od Ciebie zwrotu zaliczki, lecz we własnym zakresie będzie starał się odzyskać dług razem we współpracy z ubezpieczycielem. Jest to doskonała forma faktoringu jeśli:

- Twoja firma rozwija się dynamicznie, a Ty aktywnie szukasz kontrahentów i nawiązujesz nowe współprace, a także wtedy gdy potrzebujesz utrzymać płynność finansową bez dodatkowego ryzyka,

- zależy Ci na pełnym bezpieczeństwie firmy, a ewentualną windykację wolisz powierzyć innemu podmiotowi,

- zależy Ci na wzorowych relacjach z kontrahentami,

- 30, 60 lub 120 dniowy okres rozliczenia faktury to zbyt długo dla Ciebie jednak kontrahent wymaga takiej formy rozliczenia,

- nie posiadasz wystarczającej wiedzy na temat sytuacji finansowej swoich kontrahentów i nie masz doświadczenia we współpracy z nimi,

- sytuacja finansowa lub prawna Twoich odbiorców ulega zmianie, lub też zmienia się otoczenie gospodarcze Twojego przedsiębiorstwa,

- zależy Ci na poprawie struktury bilansu Twojej firmy, chcesz wyczyścić bilans należności a także poprawić wskaźniki finansowe biznesu.

Faktoring niepełny - z regresem - faktoring bez przejęcia ryzyka, jest to usługa finansowa, która polega na sfinansowaniu należności, która przysługuje Twojej firmie od dłużnika ale przed terminem ich rozliczenia. Faktor wypłaca określoną zaliczkę, jednak w sytuacji gdzie należność od kontrahenta nie zostanie rozliczona (czyli nie wpłyną pieniądze na konto bankowe faktora) w należnym terminie, to Ty będziesz zobowiązany do zwrotu wypłaconej zaliczki. Stanie się to najprawdopodobniej dopiero po upływie dodatkowego terminu, który jest udzielany przez faktora. Jak widzisz to Ty ponosisz ryzyko opóźnień rozliczenia wierzytelności bądź też całkowitej niewypłacalności dłużnika. Wybierz tę formę faktoringu jeśli:

- współpracujesz z kontrahentami, co do których masz pełne zaufanie i pracujesz z nimi od dłuższego czasu i nigdy nie zalegali z płatnościami,

- zależy Ci na utrzymaniu płynności finansowej i nie bierzesz pod uwagę możliwości nie wywiązania się z zobowiązań swoich kontrahentów,

- masz dużo partnerów biznesowych, których dobrze znasz a współpraca opiera się na długoterminowych umowach,

- doskonale znasz tajniki branży i związane z nią zwyczaje płatnicze.

Warto mieć na uwadze, że pomimo tego, że możesz znaleźć się w sytuacji gdzie będziesz musiał zwrócić wypłaconą zaliczkę a następnie samodzielnie zając się windykacją należności, faktoring niepełny z regresem wciąż stanowi atrakcyjną formę finansowania Twojego przedsiębiorstwa.

Faktoring mieszany - ta forma faktoringu łączy w sobie cechy dwóch: faktoringu pełnego bez regresu a także faktoringu niepełnego z regresem. Jest to sytuacja, w której faktor wykupuje wierzytelność swojego klienta (faktoranta) a ryzyko przejmowane jest przez obydwie strony. W zawartej umowie faktoringowej określa się szczegółowo w jakich konkretnych przypadkach oraz w jakim stopniu podmioty ponoszą ryzyko niewypłacalności dłużnika.
Nowe firmy startujące dopiero w świat biznesu, często zadają sobie pytanie czy będą mogły skorzystać z usług ranking faktoringu. Na początku działalności gospodarczej problemy z płynnością finansową zdarzają się dosyć często. A czekanie na zarobione pieniądze nigdy nie jest dobre dla przedsiębiorstwa.

Podczas zawierania umowy faktoringowej nie jest oceniana zdolność kredytowa. Pod uwagę bierze się jedynie fakty przemawiające za tym, czy przedsiębiorca znajduje się w sytuacji gdzie występują przesłanki, które wskazują na utrudnienia w skutecznym ściąganiu swoich należności finansowych.

Bez względu na to czy jesteś raczkującym przedsiębiorcą czy też posiadasz wieloletni staż w branży faktoring, jest usługą niezwykle atrakcyjną, która może być jednym ze źródeł finansowania działalności a przede wszystkim pomaga w utrzymaniu płynności finansowej, która jest szalenie istotna zwłaszcza na początku działania przedsiębiorstwa.
Usługa faktoringu obejmuje częściowe finansowanie nieprzeterminowanych faktur podlegających przelewowi bankowemu. Faktoring dla spółek Zazwyczaj akceptowane są faktury z terminem płatności, który nie kończy się wcześniej niż pięć dni od momentu przekazania faktury do uregulowania płatności. Jednak jest to często uzależnione od wymagań konkretnych instytucji finansowych, do których się zgłosisz.

Natomiast okres regresu, czyli terminu zwrotu faktorowi zaliczki wypłaconej z tytułu wykupu należności finansowej zazwyczaj wynosi od 14 dni. Czas ten można wydłużyć nawet do 120 dni w zależności od sytuacji.
Nie ma co ukrywać, faktoring to również ponoszenie dodatkowego kosztu. Zazwyczaj to faktorant ponosi kosztu usługi faktoringu. Jest kilka czynników, które wpływają na końcowy koszt usługi. Jest to między innymi:

- opłata administracyjna (zwana aranżacyjną) - jest to koszt związany z rozpatrzeniem wniosku o faktoring a także sporządzenie odpowiednich dokumentów albo administrowanie umowy,

- marża, czyli koszty finansowania,

- opłata operacyjna,

- opłata monitowa, dotyczy ewentualnych przypomnień bądź tez ponagleń dyscyplinujących do terminowego wywiązania się z umowy,

- opłata dotycząca niewykorzystania zadeklarowanego obrotu finansowego.

Dodatkowe koszty usługi faktoringu, które przede wszystkim są uzależnione od wartości oraz ilości wierzytelności a także długości okresu pomiędzy wypłaceniem pieniędzy przez faktora a końcowym terminem uregulowania wierzytelności to tylko niewielka cena jaką można zapłacić za brak utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Warto skorzystać z usługi faktoringu, zwłaszcza w sytuacji kiedy przedsiębiorca nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej do uzyskania tradycyjnie rozumianej pożyczki a jednocześnie nie ma możliwości samodzielnego wypracowania płynności finansowej. Oddelegowanie postronnym podmiotom należności, daje możliwość uregulowania pilnych zobowiązań firmy. Gdy borykasz się z problemami związanymi ze swoimi kontrahentami i nie możesz poradzić sobie z zarządzaniem należnościami, faktoring stanowi wręcz doskonałe rozwiązanie. W przypadku skorzystania z usługi faktoringu, problem rozliczeń (w zależności od wybranej formy faktoringu) przyjmują na siebie faktorzy i to właśnie oni zadbają o to by należności finansowe zostały uregulowane przez kontrahentów we właściwych terminach określonych na fakturze.

Faktoring wciąż zyskuje na popularności i jest doskonałą alternatywą dla kredytu, zwłaszcza dla firm nie posiadających zdolności kredytowej. Jedynym minusem mogą okazać się dodatkowe koszty usługi, jednak dla osób, którym zależy na szybkim otrzymaniu wierzytelności raczej nie stanowi to większego problemu.

Jeśli znalazłeś się w sytuacji, gdy wystawiasz faktury o wydłużonym terminie spłaty, a potrzebujesz tych zarobionych pieniędzy, nie zwlekaj i skorzystaj z profesjonalnej usługi faktoringu. Nie warto doprowadzać swojej firmy do braku płynności finansowej, ponieważ prowadzenie biznesu to poważna sprawa i warto zadbać, aby bieżące potrzeby były w przedsiębiorstwie zapewnione.
Top