Ile zapłacimy za przelewy zagraniczne?

Ile zapłacimy za przelewy zagraniczne?

W dobie rozwijającej się gospodarki i stale rosnącej liczby pracowników oraz przedsiębiorców, jednym z najważniejszych aspektów jest sprawny i szybki przelew środków płatniczych, jakimi są pieniądze. Z uwagi na liczne prawne obostrzenia związane, na przykład, z kontrolą rynku finansowego, większość transakcji odbywa się drogą elektroniczną. Bez wątpienia, ma to na względzie bezpieczeństwo i szybkość przepływu gotówki. Obecnie, właściwie z każdego miejsca na ziemi, możemy wysłać dowolną ilość gotówki, która w kilka minut znajdzie się u adresata zamieszkałego nawet na końcu świata. Dla podmiotów bardziej wymagających możliwe jest dokonanie tego typu operacji bez konieczności wychodzenia z domu. Większość banków i firm specjalizujących się w przelewach gotówkowych udostępnia swoje platformy przez Internet.

Korzystając z dobrodziejstwa, jakim bez wątpienia jest globalna sieć, należy pamiętać także o jej negatywnych stronach. Powszechnie wiadomo, że Internet nie jest w pełni zabezpieczonym źródłem informacji i przepływu danych. Ważne, by decydując się na usługi określonej firmy, dokonać świadomego i odpowiedzialnego wyboru. Najlepiej skorzystać z usługodawcy, który cieszy się dobrą, nieposzlakowaną opinią, a jego zakres działalności obejmuje nie tylko kraj, z którego pieniądze są wysyłane, ale również miejsce docelowe. Unikniemy w ten sposób udziału pośredników i niebezpieczeństwa zaginięcia środków lub trudności z ich odbiorem.

Warto także przed wyborem zapoznać się z kosztami dokonywanej transakcji oraz możliwością ewentualnego przewalutowania środków. Może okazać się, że kurs walut proponowany przez firmę pośredniczącą nie jest korzystny, a sama usługa bardzo droga i nieopłacalna.

Niezbędne informacje do wysłania przelewu

Podczas przesyłania środków pieniężnych poza granicę państwa bardzo istotne jest wskazanie niezbędnych danych. Równie ważne jest to, by informacje były zgodne z prawdą i nie zawierały błędów. Bez wątpienia, konieczne jest podanie danych personalnych nadawcy pozwalających go zidentyfikować w sposób jednoznaczny. Będą to: imię, nazwisko, a w przypadku gdy zleceniodawcą jest podmiot gospodarczy jego pełna nazwa, numer identyfikujący (PESEL lub numer NIP), dokładny adres (ulica, miasto wraz z kodem pocztowym), numer kontaktowy bądź adres e-mail. Niezbędne są także dane odbiorcy, takie jak: imię, nazwisko, nazwa, adres, dane pozwalające na kontakt z adresatem (numer telefonu, e-mail), jeśli środki mają zostać przelane bezpośrednio na konto bankowe- numer konta, gdy mają zostać wydane w oddziale firmy- adres najbliższego oddziału usługodawcy.

Wskazane informacje są jedynie podstawowymi i niezbędnymi. Oczywiście, należy pamiętać także o wskazaniu kwoty i waluty koszt przelewu zagranicznego, a także wyborze jego rodzaju. Może mieć to istotny wpływ na koszty oraz czas realizacji. Należy również zwrócić uwagę czy w formularzu, o którym mowa, możliwe jest użycie polskich znaków. Częstokroć, dane weryfikowane są przez system komputerowy lub obcokrajowców.

Wzorowe uzupełnienie danych zapewni sprawną realizację dyspozycji przelewu oraz bezpieczeństwo transakcji.

 

Rodzaje przelewów zagranicznych

Chcąc dokonać klasyfikacji przelewów zagranicznych, możliwe jest ujęcie tematu w kilku aspektach. Z jednej strony, w odniesieniu do podmiotu, za pośrednictwem którego realizujemy transakcję, jest to bank lub wyspecjalizowana firma. Z drugiej strony, w aspekcie typu przelewu, kosztów, waluty i zakresu terytorialnego, jest to SEPA i SWIFT.

Wybór nie może być przypadkowy, ponieważ każda z opcji charakteryzuje się określonymi cechami. Poniżej zostaną omówione najważniejsze aspekty wyróżniające każdy z podmiotów oraz produktów, jakie zostały oddane do dyspozycji Klientów.

 

Czym charakteryzuje się SEPA?

Nazwa SEPA jest skrótem od angielskiej nazwy Single Euro Payments Area, czyli system oparty na braku pośrednictwa. Dzięki ograniczeniu liczby podmiotów biorących udział w transakcji jest szybszy, bezpieczniejszy oraz tańszy. SEPA jest pojęciem charakterystycznym dla podmiotów bankowych. Oznacza to, że korzystając z usług prywatnych firmy nie spotkamy się z tym pojęciem. Dyspozycji przelewu można dokonać na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej oraz państw należących do tak zwanego starego kontynentu, to jest: Norwegii, Monako, Andory czy chociażby Lichtensteinu. Zakres państw w oczywisty sposób ulega stałemu poszerzeniu wraz z rozwojem Wspólnoty. Tak określony aspekt terytorialny nie wyklucza jednak dokonania przelewu również poza terytorium Unii. Jest to możliwe, jednak pociąga za sobą zdecydowanie większe koszty.

Bez wątpienia: „czas to pieniądz”. Obecnie, każdy dokonujący transakcji życzyłby sobie, by środki znalazły się niemal natychmiast na rachunku bankowym jego osoby bliskiej czy kontrahenta. W przypadku opisywanego produktu musimy się jednak „uzbroić” w cierpliwość. W podstawowej wersji, dzień w którym prześlemy dyspozycje jest jednym z dwóch, jakie konieczne są do jej realizacji (D+1). Oczywiście, jest to także uzależnione od godziny księgowania przelewu i kraju, do którego mają dotrzeć środki. Dla osób bardziej wymagających, większość banków oferuje opcje SEPA TARGET (Trans- European Automated Real- Time Gross Settlement Express Transfer System). W dużym uproszczeniu jest to sposób księgowania środków pieniężnych w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że właściwie w kilka minut po dokonaniu dyspozycji przelewu środki winny znaleźć się na rachunku bankowym adresata. Z pewnością, takim rozwiązaniem będą zainteresowani przedsiębiorcy. Większość banków w Polsce oferuje usługę przyśpieszonego przelewu zagranicznego, jednak jedynie dla podmiotów gospodarczych pod warunkiem dokonania dyspozycji przelewu do godziny 15. Jest on także dodatkowo płatny.

Reasumując, aby skorzystać z przelewu środków pieniężnych za granicę należy spełnić określone warunki:

– Podmiot bankowy nadawcy oraz adresata muszą być członkami SEPA, a w przypadku skorzystania z opcji TARGET, również systemem księgowania bezpośredniego.

– Walutą, w jakiej realizowane są przelewy, to EURO.

– Do realizacji przelewu w systemie SEPA, konieczna jest znajomość numeru IBAN (International Bank Account Number) kontrahenta. Składa się on z szeregu cyfr stanowiących jednocześnie numer rachunku bankowego, które są poprzedzone symbolem określonego państwa, na przykład Polska- PL, Niemcy- DE, Bośnia i Hercegowina- BA. W zależności od kraju możne mieć różną długość.

– Wymagana jest konieczność skorzystania z płatności SHA.

 

Co to jest SWIFT i jego system?

Alternatywą dla przelewów bezpośrednich jest SWIFT. Historycznie rzecz biorąc, jest on pierwowzorem przelewu środków pieniężnych pomiędzy podmiotami. Pojawił się wśród produktów bankowych w 1973 roku, a organizacja pośrednicząca w nim to Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej). Nie oznacza to jednak, że działa bez udziału pośredników. Z uwagi na brak swoich oddziałów, konieczne jest by działała przez szereg podmiotów wspomagających. Są one w odpowiedni sposób weryfikowane i kontrolowane, by zapewnić najwyższą jakość usług. Każdy podmiot korzystający z tego sposobu przelewu uposażony jest w oznaczenie BIC (Business Identifier Code). Format jest zgodny z normami ISO. Jego nadaniem zajmuje się wspomniana organizacja. Ma on charakter unikatowy i międzynarodowy. Składa się z 8 do 10 znaków. System obejmuje swoim zakresem nie tylko podmioty bankowe, ale również domy maklerskie, giełdy oraz szereg innych instytucji finansowych. SWIFT pozwala na działanie w dużo szerszym spektrum walut, dając możliwość przelewu nie tylko w Euro koszt przelewu zagranicznego, ale również w każdej innej walucie. Zakres terytorialny nie ogranicza się jedynie do Europy, ale do wszystkich państw należących do stowarzyszenia- ich liczba stale rośnie, od 15 do około 208 krajów (2007 r.). Zleceniodawca otrzymuje także możliwość różnego rozłożenia kosztów transakcji, co może mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorców. Rozwiązanie to ma jednak również swoje negatywne strony polegające na dłuższej realizacji przelewu. Standardowo, realizacja następuje do dwóch dni po złożeniu dyspozycji (D+2). Za dodatkową opłatą można jednak nadać mu określone priorytety czasowe: pilny, którego czas realizacji to jeden dzień (D+1) oraz ekspresowy, którego realizacja nastąpi w dniu zlecenia (D+0). Podobnie jak w przypadku SEPA, czas transakcji uzależniony jest od godziny wykonania przelewu. Należy mieć również na uwadze, że udział pośredników może mieć wpływ na przelew. W większości przypadków jednak odnotowuje się realizacje w czasie krótszym, niż deklarowany.

W trakcie realizacji przelewu w SWIFT należy także pamiętać o następujących aspektach:

– Jeśli dokonujemy przelewu w obcej walucie pomiędzy polskimi bankami, korzystając z opisanego systemu, możliwe jest naliczenie przez banki pośredniczące dodatkowej prowizji.

– W zależności od banku obu kontrahentów, możliwe jest naliczenie prowizji nie tylko za nadanie środków, ale również za ich odbiór.

– Bardzo istotną kwestią jest skrupulatne wskazanie danych. Błędne informacje będą podstawą do braku realizacji dyspozycji oraz obciążenia kosztami transakcji.

Reasumując, należy zauważyć istotne różnice pomiędzy przedstawionymi produktami. Występują one zakresie terytorialnym, przedmiotowym (jako możliwości skorzystania z określonej waluty transakcji) oraz, co może być kluczowe, w długości realizacji. Decydując się więc na skorzystanie z nich warto uwzględnić te aspekty.

Koszty przelewów zagranicznych

Jak wskazano w zakresie operacji SEPA, możliwe są dwie opcje związane z szybkością realizacji przelewu zagranicznego: standardowa oraz TARGET. W tym przypadku również koszty przelewu ulegają zmianie. Co do zasady, każdy bank zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji samodzielnie ustala koszty tego typu przelewów. Zdarza się, że jeśli kwota nie przekracza 10 złotych, odstępuje się od pobrania prowizji. O ile koszty transakcji mogą być różne w zależności od banku czy kwoty, o tyle sposób płatności jest jednoznacznie określony jako SHA (z ang. shared/współdzielony). Oznacza to, że koszty przelewu zagranicznego dzielone są na dwa podmioty, jakimi są zleceniodawca oraz beneficjent przelewu. Odbywa się to w taki sposób, że podmiot zlecający operację pokrywa koszty związane z trybem realizacji oraz wykonaniem, natomiast odbiorca pokrywa swoje koszty w ten sposób, że są one potrącane z ostatecznie wypłaconej sumy środków. W taki sposób, banki realizujące zapewniają sobie bezpieczeństwo opłaty dokonywanej operacji. Kontrahenci, natomiast, muszą pamiętać, aby przelewane kwoty powiększyć o koszty transakcji.

Również SWIFT jest sposobem przelewu, za który podmiot realizujący pobiera opłatę. Standardowo, uzależniona jest od kwoty transakcji oraz wyboru trybu jej realizacji. W większości Polskich banków waha się od 20 do 250 złotych, a dla większych kwot stanowi ich procent (około 0,5% wartości przelewu). Ten produkt bankowy daje nam jednak dużo większy wybór w zakresie sposobu płatności. Standardowo, możemy skorzystać z opisanego wcześniej podziału na zasadzie SHA. Dysponujemy także opcją OUR (z ang. our/nasz), co wskazuje na to, że podmiot zlecający pokrywa wszelkie koszty związane z przelewem. Nie jest więc konieczne powiększanie przesyłanej kwoty.

Ostatnią opcją jest poniesienie opłaty opartej na płatności BEN, w której to beneficjent (odbiorca) pokrywa wszelkie koszty transakcyjne. Może być to przydatne zwłaszcza wtedy, kiedy zleceniodawca dysponuje gotówką w wysokości równej kwocie przelewu.

Podsumowując można uznać, że wybór sposobu realizacji transakcji międzynarodowych w oparciu o usługi bankowe nie jest łatwy. Nie jest on także w pełni jednoznaczny. Wpływa na niego wiele czynników, które należy brać pod uwagę. Jak zostało wspomniane, przed wysłaniem przelewu, warto również zapoznać się z tabelą opłat określonego banku lub skorzystać z porady profesjonalnego doradcy.

Przelewy pozabankowe

Osoby, które z różnych względów nie chcą korzystać z usług banków, mogą zdecydować się na realizację przelewu międzynarodowego za pośrednictwem jednej z wielu firm funkcjonujących na naszym rynku. Z uwagi na stale rosnące potrzeby w tym zakresie konkurencja jest bardzo duża, a oferta stale rozszerzana. Warto, aby podmiot, któremu dajemy do dyspozycji nasze środki, był pewny i sprawdzony. Jedną z bardziej znanych firm jest bez wątpienia MoneyGram.

Czym jest MoneyGram?

Właściwie MoneyGram International Inc, jest amerykańską spółką, której początki sięgają lat 40. XX wieku. Swoją działalność w branży finansowej rozpoczęła w Teksasie, po czym zakładała liczne oddziały, między innymi w Warszawie. Uznaje się ją za drugą na świecie co do wielkości firmę pośredniczącą w przekazie środków pieniężnych. Obecnie, oferuje swoim Klientom nie tylko przekaz pieniędzy, ale także ekspresowe płatności rachunków. W Polsce, firma jest mocno związana współpracą z Pocztą Polską. Realizuje transakcje z ponad 200 krajami w zakresie przekazu i odbioru gotówki. Dzięki dysponowaniu 350 000 punktami w naszym państwie jest dostępna właściwie wszędzie. Swoją pozycję zdobyła dzięki takim cechom działalności, jak:

– Szybkość nadania i odbioru środków. W prosty sposób można dokonać przelewu do wybranego miejsca na świecie. Wystarczy udać się do placówki MoneyGram, wypełnić formularz nadania, okazać dokument tożsamości i wpłacić deklarowaną kwotę. Odbiór przebiega równie szybko- konieczne jest okazanie dokumentu oraz numeru identyfikacyjnego przekazu.

– Bezpieczeństwo transakcji. Dzięki nadaniu uniwersalnego i unikatowego numeru każdej transakcji, zapewnione jest bezpieczeństwo na każdy etapie przekazania przelewu.

– Szybkość transakcji. W większość przypadków, realizacja następuje niemal natychmiastowo. Firma deklaruje średni czas wykonania usługi na 10 minut.

– Możliwość wyboru waluty. Zleceniodawca ma możliwość skorzystania z jednej z trzech walut: polski złoty, dolar amerykański oraz euro.

A jak działa Western Union?

Inna firmą świadczącą usługi przekazu środków pieniężnych jest Western Union. Amerykańskie przedsiębiorstwo, rozpoczynające swoją działalność od obsługi przesyłek kurierskich, osiągnęło silną pozycję na rynku finansowym. Wychodząc naprzeciw stale rosnącym oczekiwaniom Klientów, firma umożliwiła dokonanie przelewu przez Internet, początkowo do wysokości 4 tysięcy złotych, a po weryfikacji nawet do 20 tysięcy złotych. Ponieważ liczy się czas, możliwe jest także dokonanie transakcji na mobilny portfel znajdujący się w telefonie komórkowym zleceniobiorcy. Do realizacji dyspozycji konieczne są podstawowe dane, a usługa realizowana jest niemal natychmiast. Zwrócić uwagę należy na koszty przekazu, które są wyjątkowo atrakcyjne, a zakres terytorialny świadczonej usługi jest nieograniczony. Z uwagi na współpracę z wieloma instytucjami bankowymi w Polsce, oddziały Western Union zlokalizowane są niemalże w każdym mieście. W ostatnim czasie, firma otwiera się również na przekazy pocztowe do Chin, co stanowi odpowiedź na rosnące zaangażowanie Polski w tamtejszą gospodarkę.

Reasumując, pomimo że czynność realizacji przelewu zagranicznego wydaje się być prosta i nieczasochłonna, wybór najbardziej opłacalnej formy może przysporzyć sporo powodów do myślenia. Duża ilość możliwości, różny zakres cenowy oraz wybór podmiotu realizującego pozwalają na realizację transakcji niemal na całym świecie w bardzo krótkim czasie. Jeśli nie chcemy podejmować decyzji samodzielnie, możemy skorzystać z doradców banków lub którejś z wymienionych firm. Wszystkie te podmioty deklarują pomoc na wszystkich etapach realizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *