Cesja wierzytelności co to jest? Creditnow.pl

Cesja wierzytelności co to jest?

Cesja wierzytelności jest dobrowolnym przelewem, gdzie wierzyciel odstępuje od swoich praw i obowiązków z nią związanych na rzecz osoby trzeciej. Cesjonariusz nabywa wszelkie prawa oraz ryzyko związane z wierzytelnością. Jej działanie polega na przeniesieniu uprawnień na nabywcę. Do zawarcia takiej transakcji potrzebna jest umowa. Występują w niej dwie strony:

– cedent, czyli dotychczasowy właściciel uprawnień,

– cesjonariusz, czy nabywca uprawnień.

Przedmiot cesji

Wszystkie zasady dotyczące cesji zawierają się w artykułach 509-516 kodeksu postępowania cywilnego. W umowie cesji może być zawarta dowolna wartość o ile jest zgodna z zapisami prawa, właściwością zobowiązania, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką. Cesja nie zabrania także przeniesienia tylko części wierzytelności. Można także zawierać cesję wierzytelności, które nastąpią w przyszłości. Jednak musi istnieć między zainteresowanymi stronami stosunek prawny, w którym powstanie taka wierzytelność.

Cesje są zawierane przez przedsiębiorców i osoby prywatne. Szczególnie ważna jest dla firm. Może posłużyć za sposób sfinansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, ale bardzo często spotyka się także sytuacje, gdzie firmy decydują się na cesję, ponieważ chcą pozbyć się długu. Wybierają pewne pieniądze i przerzucają walkę o odzyskanie wierzytelności na innego przedsiębiorcę, najczęściej firmę windykacyjną, która specjalizuje się w skupowaniu długów.

Umowa cesji – co powinna zawierać?

Najważniejsze, aby umowa została spisana, co pozwoli na prostsze rozwiązywanie potencjalnych problemów, które mogą zajść podczas jej egzekwowania. Wierzytelność będąca przedmiotem dokumentu powinna zostać dokładnie opisana. Należy również wspomnieć o zachodzącym stosunku prawnym poprzez przedstawienie stron. Umowa wskazuje także na to, która strona jest zobowiązana do poinformowania ewentualnych dłużników z zaznaczeniem, jak ten ma się zachować podczas spłaty zobowiązania, na przykład na czyje ręce ma tego dokonać. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za stan majątkowy dłużnika, chociaż prawo nie odbiera mu takiej możliwości.

Dłużnik w umowie cesji

Co ciekawe, dłużnik nie jest przedmiotem w umowie cesji, chociaż w przypadku takiego rodzaju transakcji często się pojawia. Nie musi być poinformowany, że zmienił się wierzyciel, chyba że w umowie została zamieszczona informacja, ze dłużnik zostanie zawiadomiony o zmianie wierzyciela. Jeśli dłużnik nie dowie się przeprowadzonej cesji, może spłacić swoją wierzytelność na rzecz pierwszego wierzyciela. Jednak takie sytuacje utrudniają odzyskiwanie należności i specjaliści doradzają kontakt z dłużnikiem po dokonaniu umowy. Co ważne, pozycja dłużnika nie może się zmienić. Warunki wierzytelności pozostają niezmienne. Jeżeli wierzyciel miał jakiekolwiek zobowiązania wobec dłużnika, może ją odjąć od długu, jeżeli nastąpił on przed scedowaną wierzytelnością.

Firmy windykacyjne

Tego rodzaju instytucje trudnią się skupowaniem zobowiązań. Szczególnie zależy im tych, które są łatwościągalne oraz mają tytuł wykonawczy, na przykład przez decyzję sądu. Wzbudzać zainteresowanie będą także wierzytelności, którym niedawno minął termin spłaty a dłużnik jest w dobrej kondycji finansowej. Firmy windykacyjne zarabiają w ten sposób, że skupują długi po niepełnej ich wartości, najwyżej kilkudziesięcioprocentowej a odzyskują jego całość.

Takie rozwiązanie jest dobre tylko wtedy, gdy dane przedsiębiorstwo ma już dość walki o należności. Jednak korzystając z usług firmy windykacyjnej z pewnością nie odzyska się całości zainwestowanej kwoty.

Dodaj komentarz